Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

 • Subscriu-te al butlletí sobre refranys catalans

  Subscriu-te al butlletí mensual sobre refranys catalans
 • Els 100 refranys més populars

  Els 100 refranys més populars, de Víctor Pàmies i Jordi Palou (Cossetània, 2012, Valls)
 • Amb cara i ulls

  Vols un llibre en paper?
 • En cap cap cap

  Vols un llibre en paper?
 • Dites.cat

  En vols un?
 • Els refranys més usuals de la llengua catalana

  Els refranys més usuals de la llengua catalana
 • El refranyer eivissenc d’Antoni Juan Bonet

  El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet
 • Els 100 refranys més populars, 6a edició (2022)

  Els 100 refranys més populars de la llengua catalana, 6a edició
 • Altres iniciatives

  Top Ten dels refranys catalans
 • 300 dites que faran història
 • Els refranys més usuals de la llengua catalana
 • Contacta amb mi

  correu electrònic
 • Statcounter

  website statistics
  (Des del gener de 2008)

Archive for the ‘Sense categoria’ Category

Bibliografia

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

Bibliografia general (consulta de termes normatius en català, castellà, francès i anglès)

Multilingües

 • Cercaterm. Base de dades terminològica del Centre de Terminologia Catalana (Termcat) [En línia: http://www.termcat.cat/]

En català

En castellà

En anglès

En francès


Bibliografia especialitzada

 • Amades i Gelat, Joan (1935): Refranys personals. Barcelona: Ed. Selecta.
 • Amades i Gelat, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner. Ed. Selecta (Barcelona). Col. «Biblioteca Perenne, 15». Tercera edició (1982).
 • Arxiu de Tradicions Populars (1928-1935). Edició facsímil per José J de Olañeta, editor (Barcelona). Segona edició, 1992.
 • Conca, Maria (1987): Paremiologia. Servei de Publicacions de la Universitat de València (València). Biblioteca Lingüística Catalana. Segona edició (1990).
 • Laborda, Xavier: Glossari de termes de comunicació [En línia: http://www.sant-cugat.net/laborda/4334GLOS.htm]
 • Mallart i Navarra, Joan (2001): Didàctica de la llengua. Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona – Edicions Universitat de Barcelona – Eumo Editorial (Barcelona-Vic). Col. «Diccionaris d’especialitat, 3».
 • Pàmies i Riudor: Víctor: Paremiologia catalana [En línia: http://refranys.com]
 • Riquer-Comas-Molas (1988): Història de la Literatura Catalana. Ed. Ariel (Barcelona). En IX volums.
 • Serra i Roig, Màrius (1991): Manual d’Enigmística. Columna Edicions (Barcelona).
 • Tiñena, Jordi: Vocabularis de Mètrica i Retòrica [En línia: http://www.tinet.org/~jta/]
 • Vademe.cum. Literatura enigmística [En línia: http://www.partal.com/vademecum/]
 • Valor, Enric; Serrano, Rosa (1993): Pràctiques de llengua 6. Expressions peculiars de la llengua: locucions i frases fetes. València, Tàndem edicions.

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a Bibliografia

Índex francès

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

Equivalent FR

Equivalent CA

Equivalent ES

Equivalent EN

acte de parole

acte de parla

acto de habla

speech act

acuité

agudesa

agudeza

sharpness

adage

adagi

adagio

adage

allitération

embarbussament

trabalenguas

tongue twister

analogie

analogia

analogía

analogy

anaphore

anàfora

anáfora

anaphora

anthologie

antologia

antología

anthology

antiparémie

antiparèmies

refranes contradictorios

antiparoemia

aphorisme

aforisme

aforismo

aphorism

apothegme

apotegma

apotegma

apothegm

archaïsme

arcaisme

arcaísmo

archaism

argot

argot

argot

argot

axiome

axioma

axioma

axiom

barbarisme

barbarisme

barbarismo

barbarism

bestiaire

bestiari

bestiario

bestiary

cadence

cadència

cadencia

cadence

calembour

calembour

calambur

pun

catachrèse

catacresi

catacresis

catachresis

césure

cesura

cesura

caesura

chanson

cançó

canción

song

chansonnier

cançoner

cancionero

song book

charade

xarada

charada

charade

chiasme

quiasme

quiasmo

chiasmus

citation

citació

cita

quotation

classification taxonomique

classificació taxonòmica

clasificación taxonómica

taxonomic classification

collecteur

recopilador -a

recopilador -a

collector

collection

recopilació

recopilación

collection

collection

recull

colección

collection

comparaison

comparació

comparación

comparatio

compendium

compendi

compendio

compendium

compilation

compilació

compilación

compilation

complément

complement

complemento

complement

concaténation

concatenació

concatenación

concatenation

connecteur

connector

conector

connective

conte

rondalla

cuento infantil

tale

conte

conte

cuento

tale

contexte

context

contexto

context

contrapetterie

contrapet

antistrofa

spoonerism

couplet

rodolí

pareado

couplet

culture populaire

cultura popular

cultura popular

folklore

démophilologie

demofilologia

demofilología

demophilology

devinette

endevinalla

adivinanza

riddle

dialectalisme

dialectalisme

dialectalismo

dialectalism

dialectologie

dialectologia

dialectología

dialectology

dicton

dita

dicho

saying

distique

auca

aleluya

couplet

ellipse

el·lipsi

elipsis

ellipsis

énigme

enigma

enigma

enigma

enigmistique

enigmística

enigmística

enigmistics

équiparémie

equiparèmies

equiparemias

equiparoemia

ethnographie

etnografia

etnografía

ethnography

ethnolinguistique

etnolingüística

etnolingüística

ethnolinguistics

étymologie populaire

etimologia popular

etimología popular

folk etymology

euphémisme

eufemisme

eufemismo

euphemism

fable

faula

fábula

fable

false derivative

falsos derivats

falsos derivados

false cognates

false étymologie

falsa etimologia

falsa etimología

false etimology

faux amis

falsos amics

falsos amigos

false friends

folklore

folklore

folclore

folklore

folklorique

folklòric -a

folklórico

folkloric

folkloriste

folklorista

folclorista

folklorist

hémistiche

hemistiqui

hemistiquio

hemistich

hyperbate

hipèrbaton

hipérbaton

hyperbaton

hyperbole

hipèrbole

hipérbole

hyperbole

idiotisme

modisme

modismo

idiom

idiotisme

idiotisme

idiotismo

idiom

insulte

insult

insulto

insult

interjection

interjecció

interjección

interjection

ironie

ironia

ironía

irony

jeu de mots

joc de paraules

juego de palabras

play on words

juron

renec

reniego

swearword

légende

llegenda

leyenda

legend

linguistique

lingüística

lingüística

linguistics

littérature populaire

literatura popular

literatura popular

popular literature

locution

locució

locución

locution

maxime

màxima

máxima

maxim

mélodie

tonada

tonada

tune

métaphore

metàfora

metáfora

metaphor

métonymie

metonímia

metonimia

metonymy

mètre

metre

metro

metre

métrique

mètrica

métrica

metric

mnémotechnique

mnemotècnia

mnemotécnica

mnemonics

monographie

monografia

monografía

monograph

monographie locale

monografia local

monografía local

local monograph

mot clé

paraula clau

palabra clave

keyword

mot de liaison

nexe

nexo

link

musicalité

musicalitat

musicalidad

musicality

musicien

músic -a

músico

musician

musique folk

música popular

música popular

folk song

mythe

mite

mito

myth

narration

narració

narración

narration

onomatopée

onomatopeia

onomatopeya

onomatopoeia

oralité

oralitat

oralidad

orality

palindrome

palíndrom

palíndromo

palindrome

parabole

paràbola

parábola

parable

paradoxe

paradoxa

paradoja

paradox

paraphrase

paràfrasi

paráfrasis

paraphrase

parémie

parèmia

paremia

paroemia

parémiographe

paremiògraf -a

paremiógrafo -a

paroemiographer

parémiographie

paremiografia

paremiografía

paroemiography

parémiologie

paremiologia

paremiología

paroemiology

parémiologie comparative

paremiologia comparada

paremiología comparada

comparative paroemiology

parémiologie populaire

paremiologia vulgar

paremiología vulgar

popular paroemyology

parémiologie sage

paremiologia sàvia

paremiología sabia

learned paroemyology

parémiologique

paremiològic -a

paremiológico -a

paroemiological

parémiologue

paremiòleg -òloga

paremiólogo -a

paroemiologist

philosophie vulgaire

filosofia vulgar

filosofía vulgar

vulgar philosophy

phrase faite

frase feta

frase hecha

idiom

phrase proverbiale

frase proverbial

frase proverbial

proverbial phrase

phraséologie

fraseologia

fraseología

phraseology

poème

poema

poema

poem

polysémie

polisèmia

polisemia

polysemy

prémisse

premissa

premisa

premise

principe

principi

principio

principle

proverbe

proverbi

proverbio

proverb

proverbe

refrany

refrán

saying

proverbe historique

dita històrica

dicho histórico

historical saying

proverbe locale

dita tòpica

dicho tópico

local saying

proverbe météorologique

refrany meteorològic

refrán meteorológico

meteorological saying

proverbe personnel

refrany personal

refrán personal

personal saying

rébus

jeroglífic

jeroglífico

hieroglyphic

recueil de proverbes

refranyer

refranero

collection of proverbs

refrain

tornada

tornada

refrain

refrain

recoble

estribillo

refrain

refrain

refrany

estribillo

refrain

répertoire

repertori

repertorio

repertory

répétition

repetició

repetición

repetition

rhytme

ritme

ritmo

rhytm

rime

rima

rima

rhyme

sentence

sentència

sentencia

sententia

sermon

sermó

sermón

sermon

sonorité

sonoritat

sonoridad

sonority

strophe

corranda

copla

strophe

strophe

cobla

copla

strophe

synecdoque

sinècdoque

sinécdoque

synecdoche

synonyme

sinònim

sinónimo

synonym

synonymie

sinonímia

sinonimia

synonymy

tradition

tradició

tradición

tradition

tradition écrite

tradició escrita

tradición escrita

written tradition

tradition orale

tradició oral

tradición oral

oral tradition

traditionnel

tradicional

tradicional

traditional

traduction

traducció

traducción

translation

transmission orale

transmissió oral

transmisión oral

oral transmission

variété d’expression

varietat de parla

variedad de habla

variety

vers

vers

verso

verse

vulgarisme

vulgarisme

vulgarismo

vulgarism

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a Índex francès

Abreviatures

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

Codi CG

Categoria gramatical

adj

adjectiu

adj/f

adjectiu i nom femení

adj/m

adjectiu i nom masculí

adj/m i f

adjectiu i nom masculí i nom femení

adj/n

adjectiu i nom neutre

adj pl

adjectiu plural

adv

adverbi

f

nom femení

f pl

nom femení plural

loc

locució

m

nom masculí

m i f

nom masculí i nom femení

m o f

nom masculí o nom femení

m pl

nom masculí plural

n

nom neutre

n pl

nom neutre plural

v intr

verb intransitiu

v pron

verb pronominal

v tr

verb transitiu

v tr pr

verb transitiu i pronominal

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a Abreviatures

Índex anglès

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

Equivalent EN

Equivalent CA

Equivalent ES

Equivalent FR

adage

adagi

adagio

adage

analogy

analogia

analogía

analogie

anaphora

anàfora

anáfora

anaphore

anthology

antologia

antología

anthologie

antiparoemia

antiparèmies

refranes contradictorios

antiparémie

aphorism

aforisme

aforismo

aphorisme

apothegm

apotegma

apotegma

apothegme

archaism

arcaisme

arcaísmo

archaïsme

argot

argot

argot

argot

axiom

axioma

axioma

axiome

barbarism

barbarisme

barbarismo

barbarisme

bestiary

bestiari

bestiario

bestiaire

cadence

cadència

cadencia

cadence

caesura

cesura

cesura

césure

catachresis

catacresi

catacresis

catachrèse

charade

xarada

charada

charade

chiasmus

quiasme

quiasmo

chiasme

collection

recopilació

recopilación

collection

collection

recull

colección

collection

collection of proverbs

refranyer

refranero

recueil de proverbes

collector

recopilador -a

recopilador -a

collecteur

comparatio

comparació

comparación

comparaison

comparative paroemiology

paremiologia comparada

paremiología comparada

parémiologie comparative

compendium

compendi

compendio

compendium

compilation

compilació

compilación

compilation

complement

complement

complemento

complément

concatenation

concatenació

concatenación

concaténation

connective

connector

conector

connecteur

context

context

contexto

contexte

couplet

rodolí

pareado

couplet

couplet

auca

aleluya

distique

demophilology

demofilologia

demofilología

démophilologie

dialectalism

dialectalisme

dialectalismo

dialectalisme

dialectology

dialectologia

dialectología

dialectologie

ellipsis

el·lipsi

elipsis

ellipse

enigma

enigma

enigma

énigme

enigmistics

enigmística

enigmística

enigmistique

equiparoemia

equiparèmies

equiparemias

équiparémie

ethnography

etnografia

etnografía

ethnographie

ethnolinguistics

etnolingüística

etnolingüística

ethnolinguistique

euphemism

eufemisme

eufemismo

euphémisme

fable

faula

fábula

fable

false cognates

falsos derivats

falsos derivados

false derivative

false etimology

falsa etimologia

falsa etimología

false étymologie

false friends

falsos amics

falsos amigos

faux amis

folk etymology

etimologia popular

etimología popular

étymologie populaire

folk song

música popular

música popular

musique folk

folklore

cultura popular

cultura popular

culture populaire

folklore

folklore

folclore

folklore

folkloric

folklòric -a

folklórico

folklorique

folklorist

folklorista

folclorista

folkloriste

hemistich

hemistiqui

hemistiquio

hémistiche

hieroglyphic

jeroglífic

jeroglífico

rébus

historical saying

dita històrica

dicho histórico

proverbe historique

hyperbaton

hipèrbaton

hipérbaton

hyperbate

hyperbole

hipèrbole

hipérbole

hyperbole

idiom

idiotisme

idiotismo

idiotisme

idiom

modisme

modismo

idiotisme

idiom

frase feta

frase hecha

phrase faite

insult

insult

insulto

insulte

interjection

interjecció

interjección

interjection

irony

ironia

ironía

ironie

keyword

paraula clau

palabra clave

mot clé

learned paroemyology

paremiologia sàvia

paremiología sabia

parémiologie sage

legend

llegenda

leyenda

légende

linguistics

lingüística

lingüística

linguistique

link

nexe

nexo

mot de liaison

local monograph

monografia local

monografía local

monographie locale

local saying

dita tòpica

dicho tópico

proverbe locale

locution

locució

locución

locution

maxim

màxima

máxima

maxime

metaphor

metàfora

metáfora

métaphore

meteorological saying

refrany meteorològic

refrán meteorológico

proverbe météorologique

metonymy

metonímia

metonimia

métonymie

metre

metre

metro

mètre

metric

mètrica

métrica

métrique

mnemonics

mnemotècnia

mnemotécnica

mnémotechnique

monograph

monografia

monografía

monographie

musicality

musicalitat

musicalidad

musicalité

musician

músic -a

músico

musicien

myth

mite

mito

mythe

narration

narració

narración

narration

onomatopoeia

onomatopeia

onomatopeya

onomatopée

oral tradition

tradició oral

tradición oral

tradition orale

oral transmission

transmissió oral

transmisión oral

transmission orale

orality

oralitat

oralidad

oralité

palindrome

palíndrom

palíndromo

palindrome

parable

paràbola

parábola

parabole

paradox

paradoxa

paradoja

paradoxe

paraphrase

paràfrasi

paráfrasis

paraphrase

paroemia

parèmia

paremia

parémie

paroemiographer

paremiògraf -a

paremiógrafo -a

parémiographe

paroemiography

paremiografia

paremiografía

parémiographie

paroemiological

paremiològic -a

paremiológico -a

parémiologique

paroemiologist

paremiòleg -òloga

paremiólogo -a

parémiologue

paroemiology

paremiologia

paremiología

parémiologie

personal saying

refrany personal

refrán personal

proverbe personnel

phraseology

fraseologia

fraseología

phraséologie

play on words

joc de paraules

juego de palabras

jeu de mots

poem

poema

poema

poème

polysemy

polisèmia

polisemia

polysémie

popular literature

literatura popular

literatura popular

littérature populaire

popular paroemyology

paremiologia vulgar

paremiología vulgar

parémiologie populaire

premise

premissa

premisa

prémisse

principle

principi

principio

principe

proverb

proverbi

proverbio

proverbe

proverbial phrase

frase proverbial

frase proverbial

phrase proverbiale

pun

calembour

calambur

calembour

quotation

citació

cita

citation

refrain

recoble

estribillo

refrain

refrain

refrany

estribillo

refrain

refrain

tornada

tornada

refrain

repertory

repertori

repertorio

répertoire

repetition

repetició

repetición

répétition

rhyme

rima

rima

rime

rhytm

ritme

ritmo

rhytme

riddle

endevinalla

adivinanza

devinette

saying

dita

dicho

dicton

saying

refrany

refrán

proverbe

sententia

sentència

sentencia

sentence

sermon

sermó

sermón

sermon

sharpness

agudesa

agudeza

acuité

song

cançó

canción

chanson

song book

cançoner

cancionero

chansonnier

sonority

sonoritat

sonoridad

sonorité

speech act

acte de parla

acto de habla

acte de parole

spoonerism

contrapet

antistrofa

contrapetterie

strophe

cobla

copla

strophe

strophe

corranda

copla

strophe

swearword

renec

reniego

juron

synecdoche

sinècdoque

sinécdoque

synecdoque

synonym

sinònim

sinónimo

synonyme

synonymy

sinonímia

sinonimia

synonymie

tale

conte

cuento

conte

tale

rondalla

cuento infantil

conte

taxonomic classification

classificació taxonòmica

clasificación taxonómica

classification taxonomique

tongue twister

embarbussament

trabalenguas

allitération

tradition

tradició

tradición

tradition

traditional

tradicional

tradicional

traditionnel

translation

traducció

traducción

traduction

tune

tonada

tonada

mélodie

variety

varietat de parla

variedad de habla

variété d’expression

verse

vers

verso

vers

vulgar philosophy

filosofia vulgar

filosofía vulgar

philosophie vulgaire

vulgarism

vulgarisme

vulgarismo

vulgarisme

written tradition

tradició escrita

tradición escrita

tradition écrite

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a Índex anglès

Índex castellà

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

Equivalent ES

Equivalent CA

Equivalent EN

Equivalent FR

acto de habla

acte de parla

speech act

acte de parole

adagio

adagi

adage

adage

adivinanza

endevinalla

riddle

devinette

aforismo

aforisme

aphorism

aphorisme

agudeza

agudesa

sharpness

acuité

aleluya

auca

couplet

distique

anáfora

anàfora

anaphora

anaphore

analogía

analogia

analogy

analogie

antistrofa

contrapet

spoonerism

contrapetterie

antología

antologia

anthology

anthologie

apotegma

apotegma

apothegm

apothegme

arcaísmo

arcaisme

archaism

archaïsme

argot

argot

argot

argot

axioma

axioma

axiom

axiome

barbarismo

barbarisme

barbarism

barbarisme

bestiario

bestiari

bestiary

bestiaire

cadencia

cadència

cadence

cadence

calambur

calembour

pun

calembour

canción

cançó

song

chanson

cancionero

cançoner

song book

chansonnier

catacresis

catacresi

catachresis

catachrèse

cesura

cesura

caesura

césure

charada

xarada

charade

charade

cita

citació

quotation

citation

clasificación taxonómica

classificació taxonòmica

taxonomic classification

classification taxonomique

colección

recull

collection

collection

comparación

comparació

comparatio

comparaison

compendio

compendi

compendium

compendium

compilación

compilació

compilation

compilation

complemento

complement

complement

complément

concatenación

concatenació

concatenation

concaténation

conector

connector

connective

connecteur

contexto

context

context

contexte

copla

corranda

strophe

strophe

copla

cobla

strophe

strophe

cuento

conte

tale

conte

cuento infantil

rondalla

tale

conte

cultura popular

cultura popular

folklore

culture populaire

demofilología

demofilologia

demophilology

démophilologie

dialectalismo

dialectalisme

dialectalism

dialectalisme

dialectología

dialectologia

dialectology

dialectologie

dicho

dita

saying

dicton

dicho histórico

dita històrica

historical saying

proverbe historique

dicho tópico

dita tòpica

local saying

proverbe locale

elipsis

el·lipsi

ellipsis

ellipse

enigma

enigma

enigma

énigme

enigmística

enigmística

enigmistics

enigmistique

equiparemias

equiparèmies

equiparoemia

équiparémie

estribillo

refrany

refrain

refrain

estribillo

recoble

refrain

refrain

etimología popular

etimologia popular

folk etymology

étymologie populaire

etnografía

etnografia

ethnography

ethnographie

etnolingüística

etnolingüística

ethnolinguistics

ethnolinguistique

eufemismo

eufemisme

euphemism

euphémisme

fábula

faula

fable

fable

falsa etimología

falsa etimologia

false etimology

false étymologie

falsos amigos

falsos amics

false friends

faux amis

falsos derivados

falsos derivats

false cognates

false derivative

filosofía vulgar

filosofia vulgar

vulgar philosophy

philosophie vulgaire

folclore

folklore

folklore

folklore

folclorista

folklorista

folklorist

folkloriste

folklórico

folklòric -a

folkloric

folklorique

frase hecha

frase feta

idiom

phrase faite

frase proverbial

frase proverbial

proverbial phrase

phrase proverbiale

fraseología

fraseologia

phraseology

phraséologie

hemistiquio

hemistiqui

hemistich

hémistiche

hipérbaton

hipèrbaton

hyperbaton

hyperbate

hipérbole

hipèrbole

hyperbole

hyperbole

idiotismo

idiotisme

idiom

idiotisme

insulto

insult

insult

insulte

interjección

interjecció

interjection

interjection

ironía

ironia

irony

ironie

jeroglífico

jeroglífic

hieroglyphic

rébus

juego de palabras

joc de paraules

play on words

jeu de mots

leyenda

llegenda

legend

légende

lingüística

lingüística

linguistics

linguistique

literatura popular

literatura popular

popular literature

littérature populaire

locución

locució

locution

locution

máxima

màxima

maxim

maxime

metáfora

metàfora

metaphor

métaphore

metonimia

metonímia

metonymy

métonymie

métrica

mètrica

metric

métrique

metro

metre

metre

mètre

mito

mite

myth

mythe

mnemotécnica

mnemotècnia

mnemonics

mnémotechnique

modismo

modisme

idiom

idiotisme

monografía

monografia

monograph

monographie

monografía local

monografia local

local monograph

monographie locale

música popular

música popular

folk song

musique folk

musicalidad

musicalitat

musicality

musicalité

músico

músic -a

musician

musicien

narración

narració

narration

narration

nexo

nexe

link

mot de liaison

onomatopeya

onomatopeia

onomatopoeia

onomatopée

oralidad

oralitat

orality

oralité

palabra clave

paraula clau

keyword

mot clé

palíndromo

palíndrom

palindrome

palindrome

parábola

paràbola

parable

parabole

paradoja

paradoxa

paradox

paradoxe

paráfrasis

paràfrasi

paraphrase

paraphrase

pareado

rodolí

couplet

couplet

paremia

parèmia

paroemia

parémie

paremiografía

paremiografia

paroemiography

parémiographie

paremiógrafo -a

paremiògraf -a

paroemiographer

parémiographe

paremiología

paremiologia

paroemiology

parémiologie

paremiología comparada

paremiologia comparada

comparative paroemiology

parémiologie comparative

paremiología sabia

paremiologia sàvia

learned paroemyology

parémiologie sage

paremiología vulgar

paremiologia vulgar

popular paroemyology

parémiologie populaire

paremiológico -a

paremiològic -a

paroemiological

parémiologique

paremiólogo -a

paremiòleg -òloga

paroemiologist

parémiologue

poema

poema

poem

poème

polisemia

polisèmia

polysemy

polysémie

premisa

premissa

premise

prémisse

principio

principi

principle

principe

proverbio

proverbi

proverb

proverbe

quiasmo

quiasme

chiasmus

chiasme

recopilación

recopilació

collection

collection

recopilador -a

recopilador -a

collector

collecteur

refrán

refrany

saying

proverbe

refrán meteorológico

refrany meteorològic

meteorological saying

proverbe météorologique

refrán personal

refrany personal

personal saying

proverbe personnel

refranero

refranyer

collection of proverbs

recueil de proverbes

refranes contradictorios

antiparèmies

antiparoemia

antiparémie

reniego

renec

swearword

juron

repertorio

repertori

repertory

répertoire

repetición

repetició

repetition

répétition

rima

rima

rhyme

rime

ritmo

ritme

rhytm

rhytme

sentencia

sentència

sententia

sentence

sermón

sermó

sermon

sermon

sinécdoque

sinècdoque

synecdoche

synecdoque

sinonimia

sinonímia

synonymy

synonymie

sinónimo

sinònim

synonym

synonyme

sonoridad

sonoritat

sonority

sonorité

tonada

tonada

tune

mélodie

tornada

tornada

refrain

refrain

trabalenguas

embarbussament

tongue twister

allitération

tradición

tradició

tradition

tradition

tradición escrita

tradició escrita

written tradition

tradition écrite

tradición oral

tradició oral

oral tradition

tradition orale

tradicional

tradicional

traditional

traditionnel

traducción

traducció

translation

traduction

transmisión oral

transmissió oral

oral transmission

transmission orale

variedad de habla

varietat de parla

variety

variété d’expression

verso

vers

verse

vers

vulgarismo

vulgarisme

vulgarism

vulgarisme

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a Índex castellà

Índex català

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

Equivalent CA

Equivalent ES

Equivalent EN

Equivalent FR

acte de parla

acto de habla

speech act

acte de parole

adagi

adagio

adage

adage

aforisme

aforismo

aphorism

aphorisme

agudesa

agudeza

sharpness

acuité

anàfora

anáfora

anaphora

anaphore

analogia

analogía

analogy

analogie

antiparèmies

refranes contradictorios

antiparoemia

antiparémie

antologia

antología

anthology

anthologie

apotegma

apotegma

apothegm

apothegme

arcaisme

arcaísmo

archaism

archaïsme

argot

argot

argot

argot

auca

aleluya

couplet

distique

axioma

axioma

axiom

axiome

barbarisme

barbarismo

barbarism

barbarisme

bestiari

bestiario

bestiary

bestiaire

cadència

cadencia

cadence

cadence

calembour

calambur

pun

calembour

cançó

canción

song

chanson

cançoner

cancionero

song book

chansonnier

catacresi

catacresis

catachresis

catachrèse

cesura

cesura

caesura

césure

citació

cita

quotation

citation

classificació taxonòmica

clasificación taxonómica

taxonomic classification

classification taxonomique

cobla

copla

strophe

strophe

comparació

comparación

comparatio

comparaison

compendi

compendio

compendium

compendium

compilació

compilación

compilation

compilation

complement

complemento

complement

complément

concatenació

concatenación

concatenation

concaténation

connector

conector

connective

connecteur

conte

cuento

tale

conte

context

contexto

context

contexte

contrapet

antistrofa

spoonerism

contrapetterie

corranda

copla

strophe

strophe

cultura popular

cultura popular

folklore

culture populaire

demofilologia

demofilología

demophilology

démophilologie

dialectalisme

dialectalismo

dialectalism

dialectalisme

dialectologia

dialectología

dialectology

dialectologie

dita

dicho

saying

dicton

dita històrica

dicho histórico

historical saying

proverbe historique

dita tòpica

dicho tópico

local saying

proverbe locale

el·lipsi

elipsis

ellipsis

ellipse

embarbussament

trabalenguas

tongue twister

allitération

endevinalla

adivinanza

riddle

devinette

enigma

enigma

enigma

énigme

enigmística

enigmística

enigmistics

enigmistique

equiparèmies

equiparemias

equiparoemia

équiparémie

etimologia popular

etimología popular

folk etymology

étymologie populaire

etnografia

etnografía

ethnography

ethnographie

etnolingüística

etnolingüística

ethnolinguistics

ethnolinguistique

eufemisme

eufemismo

euphemism

euphémisme

falsa etimologia

falsa etimología

false etimology

false étymologie

falsos amics

falsos amigos

false friends

faux amis

falsos derivats

falsos derivados

false cognates

false derivative

faula

fábula

fable

fable

filosofia vulgar

filosofía vulgar

vulgar philosophy

philosophie vulgaire

folklore

folclore

folklore

folklore

folklòric -a

folklórico

folkloric

folklorique

folklorista

folclorista

folklorist

folkloriste

frase feta

frase hecha

idiom

phrase faite

frase proverbial

frase proverbial

proverbial phrase

phrase proverbiale

fraseologia

fraseología

phraseology

phraséologie

hemistiqui

hemistiquio

hemistich

hémistiche

hipèrbaton

hipérbaton

hyperbaton

hyperbate

hipèrbole

hipérbole

hyperbole

hyperbole

idiotisme

idiotismo

idiom

idiotisme

insult

insulto

insult

insulte

interjecció

interjección

interjection

interjection

ironia

ironía

irony

ironie

jeroglífic

jeroglífico

hieroglyphic

rébus

joc de paraules

juego de palabras

play on words

jeu de mots

lingüística

lingüística

linguistics

linguistique

literatura popular

literatura popular

popular literature

littérature populaire

llegenda

leyenda

legend

légende

locució

locución

locution

locution

màxima

máxima

maxim

maxime

metàfora

metáfora

metaphor

métaphore

metonímia

metonimia

metonymy

métonymie

metre

metro

metre

mètre

mètrica

métrica

metric

métrique

mite

mito

myth

mythe

mnemotècnia

mnemotécnica

mnemonics

mnémotechnique

modisme

modismo

idiom

idiotisme

monografia

monografía

monograph

monographie

monografia local

monografía local

local monograph

monographie locale

músic -a

músico

musician

musicien

música popular

música popular

folk song

musique folk

musicalitat

musicalidad

musicality

musicalité

narració

narración

narration

narration

nexe

nexo

link

mot de liaison

onomatopeia

onomatopeya

onomatopoeia

onomatopée

oralitat

oralidad

orality

oralité

palíndrom

palíndromo

palindrome

palindrome

paràbola

parábola

parable

parabole

paradoxa

paradoja

paradox

paradoxe

paràfrasi

paráfrasis

paraphrase

paraphrase

paraula clau

palabra clave

keyword

mot clé

parèmia

paremia

paroemia

parémie

paremiògraf -a

paremiógrafo -a

paroemiographer

parémiographe

paremiografia

paremiografía

paroemiography

parémiographie

paremiòleg -òloga

paremiólogo -a

paroemiologist

parémiologue

paremiologia

paremiología

paroemiology

parémiologie

paremiologia comparada

paremiología comparada

comparative paroemiology

parémiologie comparative

paremiologia sàvia

paremiología sabia

learned paroemyology

parémiologie sage

paremiologia vulgar

paremiología vulgar

popular paroemyology

parémiologie populaire

paremiològic -a

paremiológico -a

paroemiological

parémiologique

poema

poema

poem

poème

polisèmia

polisemia

polysemy

polysémie

premissa

premisa

premise

prémisse

principi

principio

principle

principe

proverbi

proverbio

proverb

proverbe

quiasme

quiasmo

chiasmus

chiasme

recoble

estribillo

refrain

refrain

recopilació

recopilación

collection

collection

recopilador -a

recopilador -a

collector

collecteur

recull

colección

collection

collection

refrany

estribillo

refrain

refrain

refrany

refrán

saying

proverbe

refrany meteorològic

refrán meteorológico

meteorological saying

proverbe météorologique

refrany personal

refrán personal

personal saying

proverbe personnel

refranyer

refranero

collection of proverbs

recueil de proverbes

renec

reniego

swearword

juron

repertori

repertorio

repertory

répertoire

repetició

repetición

repetition

répétition

rima

rima

rhyme

rime

ritme

ritmo

rhytm

rhytme

rodolí

pareado

couplet

couplet

rondalla

cuento infantil

tale

conte

sentència

sentencia

sententia

sentence

sermó

sermón

sermon

sermon

sinècdoque

sinécdoque

synecdoche

synecdoque

sinònim

sinónimo

synonym

synonyme

sinonímia

sinonimia

synonymy

synonymie

sonoritat

sonoridad

sonority

sonorité

tonada

tonada

tune

mélodie

tornada

tornada

refrain

refrain

tradició

tradición

tradition

tradition

tradició escrita

tradición escrita

written tradition

tradition écrite

tradició oral

tradición oral

oral tradition

tradition orale

tradicional

tradicional

traditional

traditionnel

traducció

traducción

translation

traduction

transmissió oral

transmisión oral

oral transmission

transmission orale

varietat de parla

variedad de habla

variety

variété d’expression

vers

verso

verse

vers

vulgarisme

vulgarismo

vulgarism

vulgarisme

xarada

charada

charade

charade

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a Índex català

X

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


146 xarada f
ES charada
EN charade
FR charade

Joc enigmístic tradicional que es basa en la divisió d’una paraula en dues o tres parts consecutives (normalment sil·làbiques) que adquireixen un sentit independent i poden prendre la forma d’un seguit d’endevinalles o bé d’una petita representació.

Ex.: La primera et porta al llit | la segona surt volant | i després, tot eixerit | rauca de l’estany estant. (Grip. Au. Gripau).


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a X

V

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


143 varietat de parla f
ES variedad de habla
EN variety
FR variété d’expression

Manera de parlar d’un grup humà amb unes característiques determinades.

144 vers m
ES verso
EN verse
FR vers

Conjunt de paraules ordenades segons unes regles arbitràries que en regulen el metre i el ritme i que, combinades amb d’altres conjunts similars conformen un poema.

145 vulgarisme m
ES vulgarismo
EN vulgarism
FR vulgarisme

Mot o expressió propis de la llengua ordinària o sense refinar, en contraposició a les expressions pròpies de la llengua culta.


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a V

T

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


135 tonada f
ES tonada
EN tune
FR mélodie

Melodia d’una cançó.

136 tornada f
ES tornada
EN refrain
FR refrain

Grup de versos que es repeteixen després de cada estrofa en certes composicions poètiques.

137 tradició f
ES tradición
EN tradition
FR tradition

Allò que és transmès, contingut objectiu dels fets, les creences, els costums, etc., transmesos de pares a fills.

138 tradició escrita f
ES tradición escrita
EN written tradition
FR tradition écrite

Costum, ús, norma, que ha prevalgut de generació en generació.

139 tradició oral f
ES tradición oral
EN oral tradition
FR tradition orale

Transmissió, normalment oral, de pares a fills, de fets històrics, de coneixements, de creences, de pràctiques, de costums, etc.

140 tradicional adj
ES tradicional
EN traditional
FR traditionnel

Relatiu o pertanyent a la tradició.

141 traducció f
ES traducción
EN translation
FR traduction

Exercici que consisteix en el procés de passar el significat d’un text d’una llengua a una altra.

142 transmissió oral f
ES transmisión oral
EN oral transmission
FR transmission orale

Canal no escrit, de tradició parlada o cantada, a través del qual es transmeten els coneixements d’un poble.


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a T

S

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


129 sentència f
ES sentencia
EN sententia
FR sentence

Dita breu sobre una veritat d’índole moral, màxima.

Ex.: «Jutge que no té consciència, mai farà bona sentència».

130 sermó m
ES sermón
EN sermon
FR sermon

Gènere poètic medieval que, parodiant l’oratòria sagrada, servia al poeta per a la sàtira o l’humor.

131 sinècdoque f
ES sinécdoque
EN synecdoche
FR synecdoque

Figura retòrica que consisteix en l’ampliació o la restricció del significat d’un mot, prenent la part pel tot, el tot per la part, el gènere per l’espècie, el singular pel plural, etc.

Ex.: «Hi ha ulls que s’enamoren de lleganyes».

132 sinònim m
ES sinónimo
EN synonym
FR synonyme

Mot que presenta una relació de sinonímia respecte d’un altre.

133 sinonímia f
ES sinonimia
EN synonymy
FR synonymie

Fenomen semàntic que s’aplica als significants diferents que posseeixen significats equivalents, substituïbles l’un per l’altre en tots o bé en alguns contextos.

134 sonoritat f
ES sonoridad
EN sonority
FR sonorité

Qualitat de sonor.


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Posted in Sense categoria | Comentaris tancats a S